nordr

Østraadt Havn

Det nåværende havne- og industriområdet mellom Strandgata og Gandsfjorden skal transformeres til fordel for boliger, næring, tjenesteyting og rekreasjon.

Østraadt Havn vil spille en nøkkelrolle i fremtidens Sandnes. Med kort avstand til sentrum og sin sentrale plassering i bybåndet og i den prioriterte byutviklingsaksen, er potensialet for bærekraftig verdiskaping enormt. Ikke bare til det beste for byens beboere, men også for de som skal bo i Østraadt Havn og byen for øvrig.


Type

Leiligheter og rekkehus

Antall enheter

Ca 600

Forventet salgsstart

2025

  • Parkering
    under bakkenivå

  • Solrikt

  • Gode uteplasser

En ny start på Norestraen!

Planene for Østraadt Havn er utarbeidet i tråd med en overordnet visjon om; Mangfold, variasjon og opplevelse. Mangfold og variasjon i boligtyper, boform, arkitektur og uteområder. Opplevelser gjennom service- og næringsbedrifter, offentlig park og havnepromenade ut mot fjorden.

Unik og aktiv tilnærming til sjøen

I området mellom de to store boligfeltene trekkes promenaden og sjøen inn for å gi variasjon og skape flotte møteplasser for beboerne.

Ved ytterste del av uteoppholdsarealene etableres det et fjærelandskap som vil bli et møtested for flora og fauna, og blir et naturbasert opplevelsested for barn og voksne. Her vil det være mulighet for uorganisert lek, eksempelvis krabbefiske.

Videre utvikling

Nordr har som mål at reguleres i samspill med forskjellige aktører. Pr i dag er målet at salgsstart blir i løpet av 2025.

Planen inneholder flere felt med kombinert arealbruk, der boligformål vil utgjøre hovedtyngden i kombinasjonen.

I forbindelse med utvikling av Østraadt Havn, er det naturlig å invitere til bredt samarbeid blant ulike aktører som ønsker det beste for Sandnes by. Området har store muligheter for både offentlige og private virksomheter, og godt lagarbeid er viktig når vi åpner dette området for hele Sandnes og resten av regionen.

Riktig miks av boligtyper gir sosial bærekraft

Bærekraft handler om mer enn miljø- og klimautfordringer. I Østraadt Havn er det også fokus på de sosiale aspektene, på det vi kaller sosial bærekraft. Det skal legges til rette for tilhørighet, trivsel og aktivitet, tilgjengelighet og inkludering.

Et viktig verktøy for å realisere Østraadt Havn som et sosialt bærekraftig prosjekt, er å tilby ulike boligtyper og gode møtesteder.

Næringsareal som skaper aktivitet

Østraadt Havn skal bli attraktivt for gründere og alle typer mindre nærings- og servicevirksomheter, og tilføre nytt liv til byens kanskje mest historisk verdifulle gate. Det er tenkt etablert en dagligvareforretning i nordre del av området som sikrer nærhandel for beboere i Østraadt Havn.

Næringslokalene er planlagt i bygg med fasade mot Strandgata. Det legges ikke opp til større næringsvirksomhet av flere grunner: Lokaliseringen litt utenfor sentrumskjernen, den planlagte stengingen av gjennomgangstrafikk ved Altona og ikke minst av hensyn til områdets eksisterende bebyggelse.

Her kan man leve godt uten bil

Østraadt Havns lokalisering tett opp til sentrum, med service- og arbeidsplasser og gode kollektiv-tilbud, gir området de beste forutsetninger for å lykkes med målet om miljøvennlig transport. En stor andel av arbeidsreisene kan bli korte, og skje ved bruk av sykkel eller gange.

Beliggenheten ved den sentrale høyverdige kollektivaksen mellom Sandnes sentrum, Forus og Stavanger sentrum, gir også grunnlag for høyere andeler kollektive reiser enn de fleste andre lokaliseringsalternativer i Sandnes.

vimeo_video_preview

Kontaktinformasjon

Meld din interesse
 


Flere prosjekter