nordr

Leie-til-eie

Mange mangler egenkapital og havner dermed utenfor boligmarkedet. Vi i Nordr ønsker å bidra til at flere skal få eie sin egen bolig og lanserer derfor konseptet leie-til-eie. Dette er en del av vårt samfunnsansvar og vil bidra til å redusere økonomiske ulikheter. 

Ordningen er for deg som har betjeningsevne, men mangler egenkapital. Mange havner utenfor boligmarkedet fordi det tar tid å spare egenkapital og at man da ikke får ta del i et stadig økende boligmarked.

Få muligheten til å kjøpe til fastpris selv om man i dag mangler egenkapital. I søknadsperioden vurderes det om man via sparing og potensiell økning i markedet vil kunne oppnå nok egenkapital.

Kjøpsavtalen kan man tiltre når som helst i perioden. Både før og etter ferdigstillelse.
Dersom leieperioden allerede har startet vil den avsluttes med to måneder oppsigelse.

Ønsker man ikke lenger å overta boligen, f.eks. ved endring i livssituasjon eller fall i markedet, er man forpliktet til 12 måneder leie etter ferdigstillelse. Etter dette kan man gå fra avtalen uten kostnader.


Konseptet

Leie-til-eie betyr at i stedet for en vanlig kjøpekontrakt så inngår man en leieavtale med mulighet til å kjøpe boligen til fastsatt pris. Kjøpsretten kan brukes når som helst i fra avtaletidspunktet til tre år etter ferdigstillelse. 

Siden prisen på boligen er låst vil eventuell prisstigning gå til din egenkapital, og sammen med det man sparer er målsetningen at det skal være tilstrekkelig til å få finansieringen til å kjøpe ut boligen innenfor perioden.  Leie-til-eie vil da kunne gi deg muligheten til å ta del i den potensielle oppgangen i markedet mens man leier - uten risiko for å tape oppspart egenkapital dersom boligprisene skulle falle.

Trykk på knappen under for å lese mer om søknadsprosessen.

Hvem kan søke?

I en søknadsperiode på leie-til-eie boliger vil man kunne søke på inntil 3 enheter, i prioritert rekkefølge. 

Søknaden blir vurdert av Nordr i samråd med Nordea og Utleiemegleren. Sammen ser de på muligheten for å lage en 5-års spareplan som bygger nok egenkapital slik at du kan kjøpe boligen. 

Leie-til-eie passer for unge førstegangskjøpere, barnefamilier med et større plassbehov eller enslige. Det er heller ingen aldersgrense på ordninge

Meld interesse for leie til eie

Hvilke region(er) er du interessert i?

Flere inn på boligmarkedet

Tidligere har vi hatt stor suksess med å få flere inn på boligmarkedet med konseptet Startbo, nå lanserer vi leie-til-eie med samme målsetning. Både målsetningen og videoen fra Startbo-prosjekter tidlig på 2000-tallet står seg den dag i dag. 

Vår bankpartner: Nordea

På veien til drømmeboligen er det viktig med en trygg økonomisk partner. Nordea tilbyr boliglån med konkurransedyktig rente og personlig rådgiving og service tilpasset deg og økonomien din. Nordea er også den banken som gjennomgår våre leie-til-eie søknader.

Ta kontakt med vår bankrådgiver Brian Jensen for en prat rundt finansiering. 

FAQ

 • I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt tilbyr vi en tidsbestemt leieavtale på 3 år fra innflytting. Det medfølger en valgfri kjøpsrett på boligen (opsjon) til den forhåndsbestemte prisen. Kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden på 3 år.

  Siden prisen på boligen er forhåndsbestemt og ikke justeres i avtaleperioden vil all eventuell verdistigning tilfalle deg som egenkapital. Sammen med den egenkapitalen du sparer i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen. Merk at den innbetalte leien ikke går til nedbetaling av boligen eller blir sparing. Dersom markedet skulle falle vil du kunne velge og ikke tiltre kjøpet etter en leieperiode på minimum 12 mnd. 

 • Leie til eie er en ordning man må søke på. Dette sikrer at Leie til eie kun tildeles til de som har mulighet til å få finansieringsbevis til kjøp av boligen i avtaleperioden.

  Boligprosjektene har egne søknadsperioder. Søknaden leveres digitalt via vår hjemmeside, nærmere bestemt i «boligvelger» til det respektive prosjekt. Vi samarbeider med Utleiemegleren og Nordea for å vurdere søkerene.

  De som melder interesse for leie til eie mottar månedlige nyhetsbrev med informasjon om kommende søknadsperioder, inkludert leiepriser og annen relevant informasjon.

 • Leie til eie er et tilbud til de som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av.

  Målgruppen kan eksempelvis være unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig.
  Det er ingen aldersgrense ordning.

  Det er heller ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass.

 • Det å sende inn en søknad på Leie til eie er bindene. Akkurat som om at man legger inn bud på en bolig. Dersom man får tilslag er man da bundet til å leie boligen i minst ett år. Det er viktig at du setter deg inn i alle dokumentene og faktisk ønsker å bo i boligene du søker på. 

 • Leieprisen på boligen fastsettes av Utleiemegleren og skal være markedsmessig. Det betyr at leiebeløpet skal samsvare med leie for en ny bolig med tilsvarende kvaliteter, i samme geografiske område.

  Felleskostnader er inkludert i leieprisen.

  Strøm- og vannforbruk til egen bolig er ikke inkludert i husleien.

  Merk at innbetalt husleie ikke går til nedbetaling på kjøp av boligen eller blir sparing. Dette er kun ordinær husleie til utleier frem til du tiltrer, eller frafaller, kjøpet av leiligheten.

 • Det er ingen betalinger ved inngåelse av avtalen eller i byggeperioden.

  I forkant av innflytting betaler man ordinært depositum, samt forskudd på første månedsleie.

 • Nei. Innbetalt husleie blir ikke sparing eller nedbetaling av kjøpspris på boligen. I vårt Leie til eie-konsept er fordelen at du som leietaker får en valgfri gratis kjøpsrettighet på boligen til uendret fastpris i ca. fem år. Dette betyr at du får inntil fem år til å spare nødvendig egenkapital til kjøp av boligen, samtidig vil all eventuell prisstigning på boligen tilfalle deg.

 • Det er mulig å foreta tilvalg i en Leie til eie-bolig og velge blant designlinjer dersom dette tilbys. Som utgangspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer.

  Merk at dersom du velger å foreta tilvalg må du betale for dette ved innflytting. I tillegg skal alle tilvalg godkjennes av oss som Utleier. Opphører leieforholdet og du flytter videre, vil ikke betalinger for tilvalg bli refundert. Videre innebærer å betale for tilvalg at din oppsparte egenkapital reduseres, noe som bør inngå i betraktningen på hvorvidt man ønsker tilvalg.

 • Kjøpsretten til boligen varer fra signering av avtale fram til utløp av leieperioden – 3 år etter innflytting.

  Du har mulighet til å benytte kjøpsretten når du vil i hele perioden. Bruk av kjøpsretten forutsetter at du fremlegger et gyldig finansieringsbevis fra finansinstitusjon for kjøp av boligen.

  Benytter du kjøpsretten før innflytting, oppheves leieavtalen og du betaler ingen husleie.

  Dersom kjøpsretten benyttes etter overtakelse må leieforholdet avsluttes med 2 måneders varsel.  

 • Kjøpsretten på boligen bortfaller ved utløp av leieperioden. Ved endt leieperiode må du da flytte ut av boligen. Minimum leietid er 12 mnd.

 • Dersom markedsprisen på boligen reduseres og blir lavere enn den faste listeprisen betyr det i praksis at det ikke vil lønne seg for deg å benytte kjøpsretten.

  Benytter du kjøperetten resulteres dette i et tap ved at du betaler mer for boligen enn hva som er markedsprisen. Så lenge kjøpsretten ikke er benyttet eies boligen av selskapet som er eksponert for verdifall på boligen.

  I motsetning til vanlige boligkjøpere og boligeiere betyr dette at du ikke risikerer å tape oppsparte midler (egenkapital) ved Leie til eie-ordningen dersom boligmarkedet faller. Du kan da velge å frafalle avtalen etter 12 mnd leie uten ekstra kostnader - utover leie og andre utgifter du har igjennom leieperioden  (F.eks. strøm). 

 • For nye boliger som kjøpes før ferdigstillelse beregnes dokumentavgiften med utgangspunkt i boligens tomteverdi og ikke hele kjøpesummen for boligen. Dersom boligen tas i bruk, eksempelvis ved et leieforhold, blir dokumentavgift ved etterfølgende kjøp derimot beregnet på hele kjøpesummen.

  For Leie til eie-avtaler på selveier boliger betyr det i praksis at dersom man benytter kjøpsretten før Overtakelse blir dokumentavgiften lavere enn dersom man kjøper boligen etter innflytting. Hvor stor forskjellen utgjør vil variere fra bolig til bolig, da det avhenger av tomteverdien, boligens størrelse og avtalt kjøpesum.

 • I utgangspunktet er det ikke anledning til å fremleie boligen. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i de tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av norsk lov. Det vil være mulig å leie ut rom  så lenge man selv også bor i boligen.

  Det er i alle tilfeller ikke anledning til å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett.

 • Leieavtalens vilkår er at leieforholdet først kan sies opp 9 måneder etter innflytting i boligen, og da med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder.

  Dersom man har utøvet kjøpsretten og overtatt eierskapet til boligen står man fritt til å disponere boligen.

 • Her er det bankens prinsipper som gjelder. Du skal derfor oppgi samlet årlig fast inntekt. Dette kan være i form av fast ansettelsesforhold, uføretrygd, pensjon eller signert arbeidskontrakt. Dersom du har andre opplysninger om inntekt utover dette kan det noteres i søknadens kommentarfelt.

 • Her følges bankens prinsipper. Fri egenkapital er midlene du velger å benytte for å finansiere det fremtidige boligkjøpet. Dette kan være oppsparte midler på konto, penger plassert i verdipapirer eller verdier i eksisterende  bolig. 

  Av gjeld regnes eventuelle forbrukslån, rammer på kredittkort, billån samt studielån. 

 • Studenter kan søke på ordningen. Merk at for at studenter skal kunne godkjennes må man kunne bevise fremtidig arbeidsinntekt. F.eks. studenter som har signert fast ansettelsesavtale etter endt studie. 

  Er du student uten sikker inntekt vil en medsøker med inntekt/egenkapital være et alternativ. F.eks. foreldre, eller andre, som kan stå som medsøker eller planlagt samboerskap.

 • Man kan søke på inntil 3 boliger i prioritert rekkefølge, men man kan kun  inngå leie-til-eie avtale på 1 bolig.