nordr

För- och nackdelar med avfallskvarn

Även om vi gör vårt bästa för att minska matsvinnet hemma blir det ändå en hel del matavfall i våra hushåll. Hur hanteringen av matavfall ser ut kan variera mellan olika kommuner och olika typer av boenden. Ett sätt att ta hand om matavfallet är med en så kallad avfallskvarn. Men hur funkar det, och vilka är för- och nackdelarna?

---


Hur fungerar en avfallskvarn?

En avfallskvarn är en apparat som kopplas ihop med diskbänkens avlopp direkt under diskhon. Matavfallet sköljs ner genom det vanliga avloppet i diskhon hamnar direkt i kvarnen. Avfallskvarnen maler ner det organiska materialet till en fin massa som transporteras till reningsverket via det vanliga vattennätet, alternativt samlas upp i en sluten tank i anslutning till bostaden. Det finns många olika modeller och varianter på avfallskvarnar, med exempelvis olika styrkor, ljudnivåer och säkerhetsfunktioner. Den beräknade livslängden på en avfallskvarn är ca 10–15 år.

Får jag installera en avfallskvarn?

Om man får installera en avfallskvarn eller inte varierar mellan olika kommuner. Vissa kommuner tillåter endast matavfallskvarnar om de är kopplade till en sluten tank och inte går direkt till reningsverket. Du behöver helt enkelt ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller. Kostnaden för att ansluta avfallskvarnen till avloppsnätet skiljer sig även det mellan kommunerna, vissa tar ut en avgift utöver kostnaden för kvarnen och andra inte.


För- och nackdelar

Fördelar

  • Med en avfallskvarn minskas mängden hushållssopor.

  • Matavfall tas tillvara och blir biogas, som i sin tur blir fordonsbränsle, eller rötslam som bland annat används som gödsel till jordbruk.

  • Det finns inget behov av kylda soprum vilket sparar energi.

  • Lukt och odör reduceras.

  • Transporter till och från bostadsområden minskar om matavfall i stället transporteras via avloppssystemet.

Nackdelar

  • Enligt Naturvårdsverket blir det hälften så mycket biogas av organiskt avfall som går via avloppet jämfört med om det skulle samlas in och rötas på en biogasanläggning centralt.

  • Det krävs mer energi och kemikalier på reningsverken för att behandla den ökade mängden material som det organiska avfallet innebär.

  • När matavfall transporteras via ledningssystemet blandas det med toalett- och tvättvatten och i vissa fall även dagvatten som kan innehålla ämnen som lantbrukare inte vill ha på sina åkrar, exempelvis läkemedel och kemikalier.

  • Då biologiskt avfall bryts ner under transporten i ledningssystemet blir utsläppet av klimatgaser större.

  • Risken för att (framförallt äldre) ledningar proppas igen ökar när biologiskt avfall transporteras i ledningssystemet. Områden med flacka ledningsrör är extra utsatta.


Responsen från de boende har varit att vissa använder avfallskvarnen ofta och andra inte använder den alls.


Våra erfarenheter

Järfälla Kommun har i sitt miljö- och gestaltningsprogram slagit fast att alla hushåll i kommunen ska ha möjligheten att ansluta en avfallskvarn. När vi byggde bostadsområdet Barkaby Metropol, Barkabystaden, valde vi att installera avfallskvarnar i samtliga lägenheter. Responsen från de boende har varit att vissa använder avfallskvarnen ofta och andra inte använder den alls. Av de som använder kvarnarna har vi fått överlag bra respons och endast några ett fåtal felanmälningar.

Borde jag skaffa en avfallskvarn?

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en avfallskvarn. Naturvårdsverket skriver att avfallskvarnar som är anslutna till en sluten tank kan vara att föredra framför en kvarn som släpper ut matrester i avloppet då mycket näring och energi går förlorad. Det kan variera mellan kommuner hur anpassade reningsverken är för att hantera den ökade mängden matrester avfallskvarnar innebär – och hur bra de är på att återanvända resterna i andra sammanhang. Om du står i tankarna att skaffa en avfallskvarn eller har frågor rekommenderar vi att du kontaktar din kommun för mer information.


Fler artiklar