nordr

Ordlista – få koll på begreppen

Detaljplan, byggherre och lagfart – vad betyder allt? Här listar vi de vanligaste orden kring nyproduktion.


Besiktning
 – En oberoende besiktningsman besiktigar det färdigställda huset och går igenom entreprenaden.

Byggherre – Den som för egen räkning låter uppföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. När byggnationen sker som i detta projekt är det du som köpare som är byggherre.

Byggnadskreditiv – När ett hus byggs lägger din bank upp ett tillfälligt lån som betalas ut enligt en fastställd tidsplan efter hand som bygget framskrider. När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till ett vanligt bolån.

Bygglov – Ett tillstånd som behövs för att bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra användningen av en byggnad. Bygglov ska i princip alltid grunda sig på gällande detaljplan. Vi ansöker om och bekostar bygglov för ditt nya hus.

Detaljplan – Den plan som kommunen upprättar och som reglerar hur mark får användas, vilka ytor som får bebyggas och hur stora byggnaderna får vara kallas detaljplan. 

Ekonomisk plan – En teknisk och ekonomisk beskrivning av bostadsrättsföreningens verksamhet. Den upprättas innan BRF tecknar upplåtelseavtal med blivande bostadsrättshavare. Planens uppgift är att ge information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen beskriver bland annat BRF:ens byggnader samt att årsavgifter och eventuella hyresinbetalningar motsvarar de utbetalningar BRF:en har för drift och underhåll samt för lån. Planen ska granskas och godkännas av två oberoende intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket.

Fastighet – Ett avgränsat markområde inklusive de eventuella byggnader och växter som befinner sig på marken. Till fastighetstillbehör räknas även sådant som ledningar,  stängsel och angränsande vatten. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt – Fastighetsskatt utgår med 1 % av taxeringsvärdet för en obebyggd fastighet eller fastighet med byggnad under uppförande. Ett nybyggt bostadshus är befriat från fastighetsskatt/fastighetsavgift i 15 år från och med året efter det att huset färdigställts. Kommunal fastighetsavgift är sedan ett tak på ”fastighetsskatten”. För mer information se skatteverket.se

Funktionsgenomgång – När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktionsgenomgång. Där går du, tillsammans med besiktningsman och vår serviceorganisation, igenom alla funktioner i din nya bostad.

Kostnadskalkyl – En kalkyl över bostadsrättsföreningens kostnader och uppgifter om förutsättningar för bostadsprojektet. Den beräknade avgiften för bostadsrätten grundas på kalkylen. Kostnadskalkylen är en preliminär beräkning av BRF:ens ekonomi och mer kortfattad än en ekonomisk plan. Den medföljer som bilaga när du tecknar förhandsavtal. Det främsta syftet med en kostnadskalkyl är att ge blivande bostadsrättshavare information om vilka uppgifter och beräkningar som ligger till grund för hens ekonomiska åtaganden. Kostnadskalkylen ska också granskas och godkännas av två oberoende intygsgivare utsedda av Boverket. Nordrs kostnadskalkyler följer även kraven för Trygg BRF.

Lagfart – Lagfartsbevis talar om vem som är ägare av en fastighet. Denna registreras av Lantmäteriet. Lagfartskostnaden du som köpare betalar är på 1,5 % av tomtens köpeskilling. Därför blir den lägre än om du köpt ett färdigt hus.

Pantbrev – Om du behöver belåna din fastighet för köpet vill banken ha s.k. säkerhet i fastigheten. För att kunna pantsätta fastigheten tas s.k. pantbrev ut. Kostnaden för nya pantbrev är 2 % av det uttagna beloppet.

Samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning – Anläggningar som flera fastigheter har gemensamt, till exempel avlopp, vattenledningar, el eller uppvärmningsanordningar, brukar läggas i en gemensamhetsanläggning. För att sköta gemensamhetsanläggningen bildas ofta en samfällighetsförening. Denna kan också sköta eventuell gemensam mark. Din fastighet är medlem i samfällighetsföreningen. Både samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar registreras hos Lantmäteriet.

Servitut – Om du eller din granne behöver tillgång till varandras fastighet, exempelvis för att dra en ledning eller ett avlopp över ena fastigheten fram till grannfastigheten, kan denna rättighet säkras genom servitut. För mer information se Lantmateriet.se 

Situationsplan – En karta som visar hur olika tomter ligger i förhållande till varandra och som redovisar byggnadernas storlek och placering.