nordr

Åpenhetsloven i Nordr

Nordr er en av Nordens største eiendomsutviklere.  Som et ansvarlig selskap respekterer Nordr menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

Nordr støtter opp om ILOs erklæring om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, som blant annet omfatter organisasjonsfrihet, kollektiv forhandlingsrett og tiltak mot diskriminering og tvangs- og barnearbeid.

Forankring av ansvarlighet
Nordrs arbeid med menneskerettigheter er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet Nordrs etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører og policy for menneskerettigheter. Disse er publisert på våre hjemmesider.

Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.   

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger
Nordr har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samtlige kategorier av konsernets leverandører. Vi legger til grunn OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i arbeidet med dette.

Eiendomsutvikling er en del av verdikjeden til bygg- og anleggsbransjen der risiko for arbeidslivskriminalitet er høy. Vi jobber primært med totalentrepriser i våre prosjekter og bruk av nye totalentreprenører blir prioritert med tanke på tiltak og oppfølging.

Nordr har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss og hos våre underentreprenører og leverandører som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

• Bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie.

• Forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse.

• HMS og risikokartlegging på arbeidsplassen.

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre totelentreprenører og leverandører
Nordrs forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter.

Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til våre partnere og markedene vi opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse og at de følger gjeldende lovgivning og krav.

Dette gjør vi på følgende måte:

• Alle totalentreprenører og leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske retningslinjer for leverandører. Retningslinjer inkluderer krav til etterlevelse av menneskerettigheter, for eksempel arbeidsforhold, lønn, forbud mot tvangsarbeid samt organisasjonsfrihet. Vi har tydelige krav til videreføring av disse bestemmelsene nedover i kontraktskjeden og har også satt som krav om maks to ledd av underentreprenører.

• Vi gjennomfører kontroller av våre toalentreprenører og de leverandører vi har direkte avtaler med. Kontrollene er basert på årlige risikovurderinger. En analyse av egne seriøsitetsavvik og strategiske føringer danner også grunnlaget for risikovurderingene.

• Dersom vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, må underentreprenørene og leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som leverandør til Nordr.  

Kravene til oppfølging av våre underentreprenører og leverandører er dokumentert på ulike nivåer i ulike prosesser i Nordrs styringssystemer med styrevedtatte etiske retningslinjer og policyer på toppen. Det gjennomføres opplæring i virksomhetsområdene.

Ansvar og rapportering
Samtlige medarbeidere er ansvarlige for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter. Konsernets compliancefunksjon bistår virksomhetsområdene med risikovurderinger og rapporterer årlig på Nordrs største risikoer og tiltak til styret i Nordr, bla risiko for brudd på menneskerettigheter.

Offentliggjøring av informasjon
Nordr publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, gjennom bærekraftsrapporten og på Nordrs internettsider.

Informasjonsforespørsler knyttet til Nordrs arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til apenhetsloven@nordr.com. Nordr vil gi informasjon senest innen tre uker etter at henvendelsen er mottatt.