nordr

Soliga utsikter från högt läge

2022-02-18
Med 16 meters nivåskillnad – från områdets inledningsvis relativt plana entré fram till gränsen av de sista villatomterna utmed golfbanans tredje hål – gör Hills Villastads nästa bostadsområde verkligen skäl för sitt namn Hills.

Marken här är betydligt mer kuperad än förra utbyggnadsområdet vilket lovar fina utblickar och vackra utsikter för flertalet av hemmen. Placeringen av husen är väl genomarbetad av landskapsarkitekt Ingrid Reimertz på Ramboll tillsammans med Catherine Hartmann på Veidekke Entreprenad. Med just utsikten som inspiration har de arbetat fram ett terrasserat, böljande och mjukt rundat huslandskap med höga solvärden för varje bostad.

”När marken är så här pass kuperad finns det mycket att ta hänsyn till”, berättar Ingrid Reimertz. ”Inledningsvis arbetar vi först fram en vision av området, baserad på vad vi tror de framtida boende kommer att uppskatta i sin boendemiljö. Sedan räknar vi väldigt mycket, styrt av riktlinjer och reglerat angående avstånd, lutningar och tomtstorlekar. Brandsäkerhet med visst avstånd mellan husen, skyfallshantering och handikappanpassning behöver vi inarbeta. Vägarna får ha en maxlutning för att sopbilen ska kunna stanna. Vi funderar förstås även på hur vi får till smidig tomtskötsel, plan mark för parkeringsmöjligheter och rätt väderstreck med höga solvärden för varje uteplats. Det sistnämnda tycker vi att vi lyckats väl med, då nästan alla uteplatser har sina altaner riktade mot sydöst till sydväst”, avslutar Ingrid.

Vi har lyckats väl med höga solvärden för varje uteplats.

Karaktäristiskt för det här området är utsikterna och närheten till naturen. Flertalet tomter gränsar på baksidan till naturmark eller har väldigt nära ut i naturen. Skogen omsluter hela Hills och är alltid närvarande. De vackra gamla stengärdesgårdarna har sparats och ger fina avgränsningar här och var. Livet här präglas av naturen, så även lekplatsen med tema naturlek. Här triggas barnens fantasi av hemliga rum, spännande klätterställningar och skogiga stubbar. Gångstråk genom hela området leder till skogsgläntan där lekplatsen ligger centralt, och dessa kopplar ihop hela bostadsområdet för att ge trygga vägar att gå mellan kompisarna i grannhusen.

Hills Villastad är placerat utmed golfbananHills Villastad är placerat utmed golfbanan