nordr

Vad är Tryggt Köp?

När du köper en nyproducerad bostad av Nordr ingår ett helt trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

---


Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya bostad.

Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad.

Tryggt Köp omfattar alltså tre försäkringsmoment; avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd. 

För vem gäller försäkringen och försäkringsperiod?

Försäkringen gäller för fysisk person som ingått bindande avtal både med Nordr efter 1 februari 2018 och med Veidekke Eiendom innan 1 februari 2018.

Vad försäkringen omfattar

  • Avbokningsskydd: Ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet, om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet, förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya bostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom eller avlider och du eller dödsboet på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder. Avbokningsskyddet börjar gälla när köpekontraktet, förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör kl. 00.00 den avtalade tillträdesdagen.
  • Bokostnadsskydd: Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader. Om du har köpt ett småhus av Nordr, ersätter försäkringen kostnaderna för det nya småhuset med ett fast belopp om 10 000 kr/månad, under maximalt 12 månader. Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya bostad eller om du som köpare blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
  • Prisfallsskydd: Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr. Prisfallsskyddet börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.
Tryggt Köp med NordrTryggt Köp med Nordr

Utbetalning av ersättning

Ersättning avseende försäkringsmomentet avbokningsskydd utbetalas till din avtalspart, Nordrs nybyggda bostäder, det vill säga till ett Nordr-bolag eller en bostadsrättsförening startad genom Nordr. Ersättning utbetalas i efterskott till Nordr efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag från Nordr. Ersättning avseende försäkringsmomentet bokostnadsskydd utbetalas till dig månadsvis i efterskott efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag. Ersättningen räknas ut enligt en dag- för-dag princip vilket innebär att den beräknas per dag för varje månad (30 dagar per månad).

Ersättning vid gemensamt ägande

Om köpeavtalet avseende den nya bostaden ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av de delägare som uppfyller kraven på ersättning enligt villkoren i proportion till dennes ägarandel (notera, detta gäller inte avbokningsskydd eller prisfallsskydd).

Anmälan vid skada – avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd

Vid skada ska anmälan göras snarast, dock senast inom 12 månader från det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Sker anmälan senare kan försäkringsersättningen reduceras, eller helt utgå.

Kontaktuppgifter vid skada:

Aon Sweden AB
Box 27093
102 51 Stockholm
08-697 41 59
e-post: nordr.tryggtkop@aon.se.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Nordrs Tryggt Köp är AmTrust Nordic AB. Försäkringen administreras av Aon Sweden AB.

För fullständiga villkor vänligen kontakta Nordrs försäkringsservice hos Aon Sweden AB.


Förstärkt skydd med räntegaranti 

Under hösten 2022 förstärktes Nordrs trygghetspaket med en räntegaranti. Räntegarantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter. Med garantin garanterar Nordr att föreningen betalar en ränta på sitt lån på 3,25 procent och skyddar därigenom kunder från mycket av den räntehöjning som redan skett, och från framtida räntehöjningar under garantiperioden.

Fler artiklar